top of page

Logopeda Włochy

dr n. hum. Kamila Potocka-Pirosz

kamalogo2.png

O MNIE

Jestem absolwentką studiów 1 i 2 stopnia filologii polskiej specjalność logopedyczna
i specjalizacja nauczycielska na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Kontynuując zainteresowania badawcze w zakresie logopedii, rozpoczęłam studia doktoranckie w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW. W styczniu 2019 r. uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej „Charakterystyka zachowań językowych osób w początkowej fazie choroby Alzheimera”. Ponadto ukończyłam Stosunki Międzynarodowe (specjalizacja pozaeuropejska) na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych UW. W ramach pracy, praktyk i wolontariatu miałam zajęcia z osobami z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, upośledzeniem umysłowym, Zespołem Aspergera, autyzmem, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, niepłynnością mowy, afazją, chorobą Alzheimera.​ Własną działalność logopedyczną rozpoczęłam w 2014 r. Ponadto pracuję jako adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu ( na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego). Zajęcia ze studentami i praca w gabinecie pozwalają mi stale rozwijać się na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej.
Prywatnie jestem żoną i mamą. Mam dwie kotki, lubię Bieszczady, spacery, kino europejskie, literaturę rosyjską i dobrą kawę.

K.Potocka-Pirosz-zdjęcie.jpg

Szkolenia: 

 • Webinar „Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym”, (Dobra Kadra, online 17.05.2021).

 •  Webinar „Staw skroniowo – żuchwowy okiem logopedy” (Dobra Kadra, online 7.11.2020).

 • Konferencja Logopedyczno-Ortodontyczna „Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania”, (Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude i Wydział Humanistyczny UŚ, online.17.07.2020).

 • Webinar „Połykanie i pozycja spoczynkowa języka”, (Dobra Kadra, online 1.07.2020)

 • II ogólnopolskie sympozjum logopedyczne, warsztaty: „Badanie słuchu w logopedii. Warsztat praktyczny z analizą badań słuchu” oraz „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka” (Wydawnictwo Komlogo, Wieliczka, 6–7.10.2018)

 • Warsztaty „Zabawa z dzieckiem z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym – jak wspierać rozwój umiejętności społeczno-komunikacyjnych przez zabawę” (Fundacja ZrozumiećAutyzm, Łódź, 21.09.2014)

 • Warsztaty: „Kompleksowy model pracy z dzieckiem z ADHD w ramach programu Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością”” oraz „Mapy myśli i inne kreatywne metody pracy z dzieckiem i młodzieżą z ADHD” (SWPS, Warszawa, 15–16.11.2013)

 • Szkolenie „Praca z uczniem cudzoziemskim w polskiej szkole” (PAH. Warszawa, 25–26 .10.2013)

 • Szkolenie „Terapia ręki” (aCentrum, Warszawa, 22–23.06.2013)

 • Warsztaty „Higiena i emisja głosu” (Uniwersytet Warszawski, 19.02. – 04.06.2010 r.)

Konferencje:

 • XVII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii” (Akademia Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytet Warszawski, online 45.12.2021).

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna – profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy” (Uniwersytet Gdański, online 25.09.2021). 

 • „Otępienie w praktyce II” (Wydawnictwo Termedia, Warszawa, 08–09.06.2018 r.)

 • „Wrocławskie Dni Alzheimerowskie” (Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie, Wrocław,
  20–21.04.2018 r.)

 • „Otępienia w praktyce” (Wydawnictwo Termedia, Warszawa, 09–10.06.2017 r.)

 • V Ogólnopolska konferencja logopedyczna: „Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i z Zespołem Aspergera” (Polski Związek Logopedów, Warszawa, 19.11.2016 r.)

 • „Neurodegeneracje 2016”, (Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie, Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, Kraków, 23–24.09.2016 r.)

 • „Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych” (Wydawnictwo WiR, Wieliczka,
  28.11.2015 r.)

 • „Nowa logopedia – diagnoza i terapia osób starszych” (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 19.11.2015 r.)

 • „Autyzm – jak zrozumieć i jak pomóc?” (Fundacja „Ala ma kota” Warszawa, 08.04.2015 r.)

 • „Dziecko u progu szkoły – szanse i zagrożenia” (WSP im. Korczaka, Warszawa, 10.03.2014 r.)

 • „Trudności w komunikacji – co zamiast mowy?” (Stowarzyszenie Auxilium, Piaseczno,
  20.11.2013 r.)

 • „Diagnoza i terapia ADHD” (SWPS, Warszawa,
  15–16.11.2013 r.)

O mnie
Wskazania

WSKAZANIA

Kiedyś dzieci trafiały do logopedy dopiero, kiedy rozpoczynały edukację szkolną.

Na szczęście wzrasta świadomość społeczna i mit, że dziecku trzeba dać czas i na pewno zacznie mówić, został obalony. Rodzice coraz częściej przyprowadzają swoje dzieci do logopedy już w pierwszym – drugim roku życia, a niektóre z nich są objęte opieką logopedyczną od narodzin. Wczesna diagnoza i odpowiednia terapia daje dziecku szansę na możliwość pełnego rozwoju.

Ważne, by nie zwlekać.

kamamozg.png

Twoje dziecko urodziło się:

 • z obniżonym lub wygórowanym napięciem mięśniowym

 • z rozszczepem wargi/podniebienia

 • z uszkodzeniem słuchu

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym

 • z zespołami genetycznymi obejmującymi zniekształcenia w obrębie twarzoczaszki i/lub zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego

 • jako wcześniak

Powinno być objęte opieką logopedyczną już od narodzin dzieci. Dzieci z tzw. „grupy ryzyka” mogą rozwijać się tak jak ich rówieśnicy, jeśli odpowiednio wcześnie postawi się diagnozę i rozpocznie się terapię logopedyczną. Im później podejmie się działanie, tym dłużej trzeba będzie czekać na postępy.

Twoje dziecko rozwija się prawidłowo, ale:

 • nie mówi

 • używa niewielu słów w porównaniu z rówieśnikami

 • zaczęło mówić później niż rówieśnicy

 • nie zawsze rozumie, co mówią do niego inni

 • ma wadę wymowy (nie wymawia niektórych głosek, zamienia je na inne, mówi
  niewyraźnie) 

 • jego głos jest zbyt cichy/zbyt głośny

 • popełnia liczne błędy gramatyczne

 
Skonsultuj się z logopedą. Być może Twoje dziecko rozwija się prawidłowo
i w rozwoju mowy niebawem dogoni rówieśników, ale jeśli jego problemy wynikają
z pewnych dysfunkcji, to im szybciej zostanie podjęta terapia logopedyczna, tym lepszy da efekt.

Jesteś osobą dorosłą, a Twoje problemy dotyczą:

 • wady wymowy

 • problemów z emisją głosu i/lub dykcją

 • afazji (zaburzenia mowy i/lub języka spowodowane uszkodzeniami mózgu)​

 • zaburzeń mowy spowodowanych chorobą Alzheimera

Zapraszam do mojego gabinetu. Bez względu na to, czy celem takiej terapii jest nauka
podstawowych czynności, przywrócenie utraconych funkcji czy poprawienie wymowy, chodzi przecież o poprawienie komfortu życia, a na to nigdy nie jest za późno.

Zajęcia

ZAJĘCIA

Diagnoza logopedyczna obejmuje trzy spotkania (każde trwające około 30-60 min.).

 

Pierwsze spotkanie to wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka oraz obserwacja dziecka. W czasie drugiego spotkania przeprowadzam badanie logopedyczne. Na trzecim spotkaniu omawiam i przekazuję rodzicom/opiekunom dziecka pisemną diagnozę.

 

Podczas badania logopedycznego  sprawdzane jest rozumienie mowy i nadawanie.
Próby są tak dobrane, bym mogła ocenić:

 • budowę i sprawność narządów mowy

 • funkcje fizjologiczne (oddychanie, ssanie, gryzienie, żucie, połykanie)

 • kinestezję artykulacyjną (czucie ułożenia narządów mowy)

 • słuch fizyczny i fonematyczny (zdolność wyodrębniania z otoczenia głosek i ich
  różnicowania)

 • bierny i czynny słownik

 • umiejętność posługiwania się regułami gramatycznymi

 • zdolność tworzenia ciągów przyczynowo-skutkowych

 • możliwości narracyjne

Pod uwagę biorę również takie czynniki jak wiek, środowisko, czy cechy indywidualne. Poza obserwacją osoby badanej i oceną wykonanych przez nią zadań, przeprowadzam szczegółowy wywiad. W przypadku diagnozowania dzieci, pytania kierowane są do rodziców/opiekunów i dotyczą między innymi przebiegu ciąży, porodu, okresu od narodzin dziecka do momentu zgłoszenia się do logopedy, dotychczasowych terapii. Odpowiedzi na pytania są bardzo przydatne w postawieniu diagnozy i późniejszej terapii, stąd prośba o możliwie jak najdokładniejsze odpowiedzi.

Terapia logopedyczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości.
W zależności od typu zaburzenia staram się przywrócić/usprawnić daną funkcję,
nie zapominając jednak o konieczności całościowego rozwoju pacjenta. Elementami terapii są między innymi:

 

 • ćwiczenia oddechowe

 • ćwiczenia fonacyjne

 • ćwiczenia artykulacyjne

 • wzbogacanie słownika

 • nauka reguł gramatycznych

 • usprawnianie umiejętności narracyjnych

 • poprawa koncentracji uwagi

 • poprawa pamięci wzrokowej i słuchowej

 • ćwiczenia relaksacyjne

 • masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej

 
Na koniec zajęć zapisuję w zeszycie pracę domową (np. ćwiczenia artykulacyjne, zbiór
wyrazów do powtarzania). Aby terapia odniosła sukces, ważne są nie tylko regularne spotkania z logopedą, ale także systematyczna praca w domu. Nawet dziesięciominutowe codzienne ćwiczenia przynoszą bardzo dobre rezultaty. Zaangażowanie rodziny w terapię jest bezcenne, zarówno dla samego pacjenta, jak i jego bliskich.

Cennik

CENNIK

Diagnoza

(wywiad, badanie,

omówienie diagnozy)

 

Konsultacja

Terapia

3x 30-60 min.

 

 

30-45 min. 

30 min.  / 45 min. 

400 zł

 

 

150 zł

80 zł / 100 zł

Możliwe formy płatności: gotówka, karta lub przelew


Indywidualna Praktyka Logopedyczna Kamila Potocka-Pirosz
 

ul. Chrościckiego 4, 02-421 Warszawa


mbank 14 1140 2004 0000 3302 7538 1121​

Kontakt

Warszawa-Włochy
ul. Chrościckiego 4 (wejście od ul. Łuki Wielkie)

Telefon: 511-123-999
E-mail: k.potockapirosz@gmail.com

Dojazd:
pociągami SKM/KM – stacja Warszawa Włochy
autobusami 127, 129, 178, 189, 191, 194, 716 – PKP Włochy

KONTAKT

bottom of page